sobota, 3 października 2015

Szanowni Państwo,
na prośbę Czytelników dzielimy się pierwszą częścią monografii. Dotyczyła ona zagadnień wyłącznie prawa cywilnego porównawczego.
Jest dostępna pod linkiem:
Aleksander Krzeszowiak
Podzielność w czasie zobowiązania bezpieczeństwa ze względu
na jego charakter jako zobowiązania rezultatu lub starannego działania
na przykładzie Francji
Piotr Wenski
Odpowiedzialność deliktowa w prawie amerykańskim
– wybrane zagadnienia
Marta Kaźmierczak
Fair use, czyli dozwolony użytek w amerykańskim prawie autorskim
Adam Dassuj
Résolution judiciaire pour inéxecution – sądowe rozwiązanie umowy
wzajemnej na wypadek jej niewykonania – analiza art. 1184 francuskiego
kodeksu cywilnego
Anna Kamińska
Wpływ zmiany okoliczności na wykonanie zobowiązań
w prawie niemieckim
Joanna Kuc
Organy statutowe odpowiedzialne za nadzór i zarządzanie w publicznej
spółce kapitałowej – system monistyczny i dualistyczny
z perspektywy regulacji holenderskiej
Anna Kamińska
Przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w prawie polskim
na tle rozwiązań przyjętych w Zasadach Europejskiego Prawa
Kontraktów
Wojciech Górny
Polskie formy potwierdzenia praw do spadku a europejskie
poświadczenie spadkowe
Maciej Waś
Wygaśnięcie powołania arbitra w świetle polskiego Kodeksu
Postępowania Cywilnego, ustawy wzorcowej UNCITRAL
o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1985 r.
oraz Regulaminu UNCITRAL z 2010 r.
(aspekt porównawczy)
Patrycja Treder
Producer’s Liability for the Damage Caused by its Defective Product:
Selected Issues related to Implementation of the Product Liability
Directive in English and Polish Law.

Z pozdrowieniami,

Zarząd CLS

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza