poniedziałek, 10 lutego 2014

Zaproszenie do publikacji – Common Law SocietyDrodzy Członkowie i Sympatycy Common Law Society,

Mamy przyjemność zaprosić Was do opublikowania artykułu w jednej z monografii przygotowywanych przez Common Law Society, mających na celu popularyzację komparatystyki prawniczej wśród Studentów. Publikacje będą obejmowały artykuły odnoszące się zarówno do common law, jak i do kontynentalnych systemów prawnych.

Objętość: 10-15 stron A4, czcionka Times New Roman, 12, odstępy 1,5, marginesy standardowe

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do następujących monografii:
  1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego porównawczego
Prosimy o przesyłanie propozycji artykułów, które będą poruszały wybrane zagadnienie prawa polskiego w świetle rozwiązania przyjętego w obcym porządku prawnym bądź na tle prawa Unii Europejskiej.
Np. Wady oświadczenia woli w prawie polskim i w prawie niemieckim
  1. Wybrane zagadnienia zagranicznych systemów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Prosimy o przesyłanie propozycji artykułów, które będą poruszały wybrane zagadnienie prawa obcego bez elementów porównawczych.
Np. Umowa sprzedaży w prawie niemieckim
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Autora, tytuł artykułu, monografię, której dotyczy zgłoszenie i informację o wybranych porządkach prawnych, których będzie dotyczył artykuł (o ile nie wynika to wyraźnie z tytułu).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do  08.03.14. (włącznie) na adres commonlaw.uw@gmail.com, potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia. Do dnia 14.03.14. Zarząd poinformuje wszystkich Autorów, czy ich tekst zostanie opublikowany w jednej z monografii. Nie wykluczamy kolejnych wydań. Autorzy, których artykuły zostaną wybrane do publikacji zostaną poproszeni o przesłanie ich wraz z recenzją w terminie do dnia 30.04.2014 r.

Wszyscy Autorzy, po przyjęciu ich zgłoszenia, zostaną poproszeni o dostarczenie gotowego artykuły wraz z recenzją pracownika naukowego w stopniu doktora nauk prawnych lub wyższym wraz ze zgodą na publikację nazwiska Recenzenta w monografii. Prosimy także o dołączenie krótkiego streszczenia artykułu w języku angielskim lub w innym popularnym języku obcym.
Autorów prosimy o zredagowanie artykułu według zasad przyjętych w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego dostępnych pod adresem: http://www.przegladprawniczyuw.wpia.uw.edu.pl/?page_id=13 .
Prosimy o nie przesyłanie artykułów, które zostały już zgłoszone do druku bądź zostały już opublikowane.

Uwaga: Teksty, do których nie zostanie załączona recenzja, nie zostaną opublikowane..

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego: commonlaw.uw@gmail.com